Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Zgłoszenie nie było jeszcze publikowane, ani nie zostało wysłane do innego czasopisma (lub odpowiednie wyjaśnienie zostało zawarte w sekcji komentarzy dla redaktora).
 • Plik zgłoszenia zapisany jest w formacie zapisu Microsoft Word lub OpenOffice.
 • Tekst przestrzega wymogów stylistycznych i bibliograficznych wyznaczonych w Wytycznych dla autorów.
 • Źródła ze stron internetowych opatrzone są opisem, aktywnym linkiem oraz datą dostępu.

Wytyczne dla autorów

Dane osobowe

Tytuł naukowy, imię i nazwisko, afiliacja, adres i telefon autora powinny być załączone w osobnym pliku w celu zapewnienia anonimowości autora. Nazwa pliku z danymi osobowymi powinna zawierać trzy pierwsze słowa tytułu tekstu i adnotację „dane osobowe”.

Do pliku „dane osobowe” powinna być dołączona krótka notka o autorze informująca o jego afiliacji i zainteresowaniach badawczych.

Do każdego tekstu należy załączyć abstrakt i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim oraz bibliografię.

 

Konstrukcja artykułu naukowego

Artykuł we wstępie powinien zawierać określenie problemu badawczego oraz hipotezę lub tezę. We wstępie należy przedstawić przyjętą metodę badań i źródła zgromadzonych materiałów. Tekst powinien charakteryzować się logiczną kompozycją: powinien być podzielony na kolejne części poprzedzone śródtytułami ilustrującymi wyraźnie tok rozważań autora.

Tekst powinien zawierać zakończenie z wnioskami odnoszącymi się do problemu badawczego i postawionej na wstępie hipotezy lub tezy.

 

Wymagania techniczne

 1. Tytuł powinien być zapisany czcionką prostą (antykwą), bez cudzysłowu, wyrównany do środka strony.
 2. Tekst nie powinien przekraczać objętości 1 arkusza wydawniczego (40 000 znaków ze spacjami).
 3. Formatowanie: czcionka – 12, Times New Roman; interlinia – 1,5 wiersza; cytaty w cudzysłowie; zwroty obcojęzyczne – kursywą; numeracja stron w dolnej części.
 4. Ewentualne zdjęcia, mapy, wykresy i tabele należy przesyłać w osobnym pliku JPG, ponumerowane, zaznaczając miejsce ich umieszczenia w tekście.
 5. W tekście należy używać typowych skrótów, powszechnie przyjętych w języku polskim, takich jak „etc.”, „itp.”, „jw.”. Nazwy miesięcy należy podawać pełnym wyrazem. Należy stosować pisownię określeń „wiek”, „rok”: przed — rozwinięte, np. w wieku XIX, w roku 1976; po — skrócone, np. w XX w., w 1888 r.
 6. Autor jest zobowiązany sprawdzić przyjętą polską pisownię nazw geograficznych i etnicznych.

 

Przypisy i cytowania

 1. Prosimy o stosowanie przypisów w systemie harvardzkim (autor data: strona), np. (Geertz 1937: 28).
 2. Przypisy merytoryczne prosimy umieszczać na dole strony (nie na końcu artykułu).
 3. Bibliografia powinna znaleźć się na końcu artykułu ułożona wedle wzoru:

 

 • Książka: Jungraithmayr, Herrmann. 1970. Die Ron-Sprachen: Tschadohamitische Studien in Nordnigerien (Afrikanistische Forschungen 3). Glückstadt: J. J. Augustin.
 • Artykuł: Holliday, Adrian. 1999. „Small cultures”. Applied Linguistics 20, 2, 237-264.
 • Rozdział w dziele wieloautorskim: Schuh, Russell G. 1983. „The Evolution of Determiners in Chadic”, w: E. Wolff, H. Meyer-Bahlburg (red.), Studies in Chadic and Afroasiatic Linguistics. Hamburg: Buske Verlag, 157-210.

 

Uwaga! W przypadku autorów nieposiadających stopnia doktora prosimy o dostarczenie pozytywnej opinii promotora lub opiekuna naukowego o złożonym artykule.

Polityka prywatności

Nazwy i adresy email wprowadzone na tej stronie czasopisma będą wykorzystane wyłącznie dla określonych celów tegoż czasopisma i nie będą udostępniane.